Kontakt

Sportovní klub Viktorie Chlebičov, z.s.
Hlavní 258, 747 31 Chlebičov
IČO: 47814349
Zapsán: v OR vedeném u KS v Ostravě, odd. L, vložka 385
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 250027740/0300
Email: skviktoriechlebicov@seznam.cz

Kontakty na vedení klubu SK Viktorie Chlebičov

Jméno                                 Funkce                                                Telefon                            Email

Kamil Stanjura                Předseda                                            +420 606 607 955        kam15@seznam.cz

Jakub Lokoč                      Sekretář, člen výboru                   +420 731 428 554          skviktoriechlebicov@seznam.cz

Roman Stanjura              Správce areálu, člen výboru      +420 724 166 224         stanjuraroman@seznam.cz

Vilém Axmann                 Člen výboru

Bc. David Stanjura          Člen výboru

Dalibor Hollesch             Člen výboru

Ing. Jiří Hollesch             Člen výboru

Roman Novák                  Člen výboru

Tomáš Levák                    Člen výboru


Kontakty na trenéry oddílu SK Viktorie Chlebičov

Jméno                                 Mužstvo                                Telefon                                      Email

Michal Schreier                 Muži A                                   +420 778 412 753 

Marek Philipp                    Muži A - asistent             +420 734 485 098

Michal König                      Muži B                                  +420 724 213 529                    

Ing. Jiří Hollesch               Žáci                                        +420 730 599 785                  jiri.hollesch@email.cz

Tomáš Levák                      Přípravka                             +420 777 588 592


Bc. Eliška Stanjurová        Vedoucí oddílu futsalu žen

Ing. Eva Balarinová           Vedoucí oddílu badmintonu

Mgr. Pavel Poštulka          Vedoucí oddílu nohejbalu

Kamil Stanjura                    Vedoucí oddílu tenisu


Mapa


S T A N O V Y

Sportovní klub Viktorie Chlebičov, z.s.

____________________________________________________________

I.

Základní ustanovení

1. Spolek s názvem Sportovní klub Viktorie Chlebičov, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, osvětovou a vzdělávací činnost. Spolek si vymiňuje i možnost užívat zkratku svého názvu, a to v podobě SK Viktorie Chlebičov, z.s.

2. Sídlo SK je na adrese Hlavní 258, 747 32 Chlebičov.

3. Sportovní klub Viktorie Chlebičov, z.s. byl založen v roce 1932 pod názvem SK Viktorie Chlebičov. Od roku 1946 do roku 1990 existoval pod názvem TJ Sokol Chlebičov a od roku 1990 existoval pod názvem SK Viktorie Chlebičov.

4. Registrace SK byla provedena Ministerstvem vnitra ČR dne 27.12.1990 pod číslem registrace VSP/1-3790/90-R.

5. SK bylo přiděleno IČ 47814349.

6. SK je veden pod spisovou značkou L 385 u Krajského soudu v Ostravě se dnem zápisu 1.1.2014.

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

1. Základním účelem a hlavní činností SK je:

a) provozovat sport v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a dalších aktivit se zaměřením na fotbal a rekreační sportovní aktivity, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,

e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,

f) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

2. SK může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

III.

Orgány SK

1. Orgány SK jsou:

a) valná hromada jako orgán nejvyšší,

b) výkonný výbor jako orgán výkonný,

c) předseda jako orgán statutární,

d) kontrolní komise jako orgán kontrolní.

2. Valná hromada.

2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem SK. Valná hromada je složena ze zástupců všech sdružených oddílů podle zásady, že z každého oddílu SK se valné hromady účastní sedm delegátů.

2.2. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to buď na adresu bydliště, nebo na elektronickou adresu. Pozvánka na valnou hromadu je rovněž zveřejněna v sídle SK a na webové stránce SK.

2.3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 14 dnů před konáním zasedání valné hromady.

2.4. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18 let nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.

2.5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

2.6. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,

b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky SK; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,

c) volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,

d) volba a odvolání členů kontrolní komise,

e) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,

f) schválení výsledku hospodaření,

g) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem SK,

h) určení hlavních směrů činnosti SK,

i) schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,

j) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,

k) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,

2.7. Valná hromada je usnášení schopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášení schopná v počtu přítomných.

2.8. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

2.9. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.

2.10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

2.11. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda SK nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.

2.12. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle SK, a to v určených dnech a hodinách.

3. Výkonný výbor

3.1. Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti SK v období mezi zasedáními valné hromady.

3.2. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Členem výkonného výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán SK. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

3.3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však desetkrát ročně.

3.4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

3.5. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů SK.

3.6. Výkonný výbor zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

b) organizuje a řídí činnost SK,

c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy SK, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,

d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,

e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SK,

f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

g) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

4. Předseda

4.1. Předseda je statutárním orgánem SK. Předseda jedná jménem SK, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem SK v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit SK škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

4.2. Předseda podepisuje jménem SK tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu SK připojí svůj podpis.

4.3. Funkční období předsedy je čtyřleté, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

5. Kontrolní komise

5.1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti SK řádně vedeny a vykonává-li SK činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy SK.

5.2. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.

5.3. Funkční období členů kontrolní komise je čtyřleté, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

5.4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům SK, pobočným spolkům a členům SK.

5.5. Kontrolu činnosti SK provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů SK, pobočných spolků či členů SK. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů SK, či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

5.6. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:

a) kontrola hospodaření SK,

b) kontrola hospodaření oddílů,

c) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak SK, tak oddíly,

5.7. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

IV.

Členství

A) Druhy členství

1. Členství v SK může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.

2. Členství se rozlišuje na:

a) řádné

b) přidružené

c) čestné

3. Řádným členem SK se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností SK a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy SK.

4. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

5. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti SK a přispívat k naplnění jeho účelu.

6. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě žádosti zájemce o přidružené členství.

7. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti SK, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.

8. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

9. SK vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

10. Údaje o členech SK mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je SK členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v SK podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

11. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od SK na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

B) Členská práva a povinnosti

1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

2. Členská práva, která přísluší všem členům:

a) účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti SK,

b) být informován o činnosti SK,

c) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,

d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti SK,

e) účastnit se jednání orgánů SK, jedná-li se o činnost či chování daného člena,

f) změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,

g) ukončit kdykoli své členství.

3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

a) podílet se na řízení SK,

b) účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě

fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let,

c) volit a být volen do všech volených orgánů SK za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.

4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti SK,

b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SK a základní normy sportovního chování,

c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů SK,

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SK k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno SK.

5. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:

a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v SK pokud o tom příslušný orgán SK podle stanov rozhodl,

b) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

C) Zánik členství

1. Členství v SK zaniká:

a) vystoupením člena,

b) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn. Tato výzva bude zveřejněna na vývěsce SK a písemně doručena předsedovi příslušného oddílu, jako kontaktní osobě na členy příslušného oddílu.

c) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů SK, usnesení a rozhodnutí orgánů SK nebo jiných členských povinností,

d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

e) zánikem SK bez právního nástupce.

D) Zánik členství vyloučením:

a) O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou SK poskytl.

b) Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

c) Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

V.

Oddíly

1. Oddíl je základním organizačním článkem SK, který nemá právní osobnost.

2. Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je v SK provozováno, podle věku členů, podle vykonávaných aktivit apod.

3. O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada, která rovněž může stanovit bližší podmínky fungování oddílů v rámci SK.

VI.

Majetek a hospodaření

1. Zdrojem majetku SK jsou zejména:

a) členské příspěvky,

b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,

c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,

d) příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,

e) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.

f) dary

2. Majetek SK je ve vlastnictví SK jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada taktéž o přijímání úvěrů, půjček a o dlouhodobých pronájmech.

3. Bližší zásady hospodaření s majetkem SK může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

4. V případě zrušení SK bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu SK. Jestli-že SK obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato změna stanov byla schválena valnou hromadou dne x.x.2015.

2. Valná hromada SK zmocňuje výkonný výbor provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může výkonný výbor odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.

www.skchlebicov.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!